ข้ามไปที่เนื้อหา

Pandunia

ภาษานอี้ อกแบบได้, เพื่อชาวโลกทุกทวีปใชส้ ะดวกด ้วยกฎน้อย . ที่สุด,ไร ้ข ้อยกเว้น,เลือกศัพทน์ ยิมใชก้ ันจากทั่วโลกให้คล่องเร็วสอื่ ไดต้ รงเจตนา.

ตวัอกัษรและเสยี ง

อักษรพันดูเนียมีแบบเดี่ยวและคู่ แต่ละอักขระแทน . เสยี งเดียว คงที่ ไม่มีตัวเงียบ, เมื่อคุณได ้ฟัง แลว้เขยีนถกู สง่ ใหเ้พอื่ นที่อ่านคล่อง . จะไดเ้สยี งใกล ้กับที่ได ้ยินนั้น. ซงึ่ สว่ นใหญใ่ ช, ใ้ กล้เคียงมาตรฐาน IPA.

สระเดี่ยวมี5 : a, e, i, o, u ออกเสยี ง มา แม มี มอ มู, เสยี งสัน/ยาวไม่เปลี่ยน ้ ความหมาย. จงึใชเ้สยี ง มะ แมะ มิ ...มุ แทนได้, โอบรับภาษาแม่ของผู้พูดได ้ทั่วโลก. พยัญชนะมี 19 : เทียบได ้๑๔ bบ, dด, fฟ, gก, hฮ, kค, mม, nน, pพ, rร, sส, tท, vว, yย, {๕ เสยี งไทยได ้แค่คล้าย ต้องฝึก jจ, lล, zซ, เพมิ่ ขนึ้ chฌ, shช}

ไม่ผันค า

ค าไม่เปลี่ยนตามเพศ, พจน์, กาล, การก, มาลา, ประธาน, ฯ กระทั่ง เปลี่ยนหน้าที่ในประโยคแล้ว ยังเดิมๆ (เสยี งและเขยีน) “ค าเดียว” นี้จะเป็น ค านาม ค าคณุ ศัพท์หรือค ากริยาก็ได ้, เหมือนๆ ภาษาไทย เชน่ นายด าใสเ่ สอื้ สด าี ไปด านา.

ค าสรรพนาม

เอกพจน์ พหูพจน์
mi vi
ฉัน, ข ้าพเจ้า, ดิฉัน ฯ เรา, พวกเรา, พวกฉัน ฯ
tu yu
คุณ, ท่าน, เธอ, โยมฯ พวกคุณ, พวกท่าน ฯ
da di
เขา, หล่อน, มัน ฯ พวกเขา, พวกเธอ ฯ

ประโยคพนื้ ฐาน

ค าชว่ ย ye–'ใช' ่ ไว้แยกประธาน (s) และกริยา (v) . . ปกติไร ้ความหมายในประโยค.

mau ye yam. – แมวก าลังกิน.
jen ye sona. – คนก าลังนอน.

ถ ้าประธานเป็นสรรพนาม ละ ya ได ้.

mi yam. – ฉันกิน.
tu sona. – คุณนอน.

โดยพื้นฐาน, เรียงค าประธาน(s) - กริยา(v) - กรรม(o)

mi love tu. – ข่อยฮักเจ้า (เว้าอีสาน)

เมื่อกรรมตรงเป็นค านาม แสดงค ากริยาด ้วยค าบ่งระยะใกล ้/ไกล, ตัวเลข หรือตัวชี้ ชดั อนื่ (เชน่ จ านวน/ปรมิ าณ, ความเป็นเจา้ของ, ค าน าหน้านาม, ...)

mi yam un pai. – ข ้ากนิ พาย 1 ชนิ้ .
tu yam ye pai. – เจ้าทานพายชนิ้ นสี้ .ิ

ประโยคปฏิเสธ

เมื่อต ้องการปฏิเสธ ให้เติม no ก่อนค านั้น.

mi no sona. – กระหม่อมไม่นอน.
tu yam no von. – ท่านเสวยอย่างไร ้คนเคียงข ้าง.

ค ากรยิ าชว่ ย

กริยา si หมายถึง 'เป็น' ละได ้ในประโยคง่ายๆ

mi – hom. – หนูเป็นคนนะ.
mi es hom. – ลกู ชา้งก็เป็นคน.
mi van es mau. – ข ้าพเจ้าอยากเป็นแมว.

ค าเอนกประสงค์

ค าของพันดูเนีย อาจคลุมเครือ เพราะสอื่ ไดหลาย ้ ความหมาย, มากกว่าภาษาอังกฤษเยอะ.

da love mau. – เขารักแมวหลายตัว. / นางโปรดปรานแมวตัวเดียว. / เขาหรือหล่อนจะรักแมวตัวนั้น.

ความหมายที่ชดั เจน อยู่ในบริบท :

pre tri nen, mi have du mau e un vaf. mi have plus un fem ben. da ye love mau! – เมื่อสามปีที่แล้ว, ฉันมีแมวสอง ตัวและสุนัขหนึ่งตัว. ฉันยังมีลูกสาวด ้วย. เธอรักแมว!

เวลา

ประโยคแสดง “ชว่ งเวลาสัมพัทธ” ์ กับขณะพูด. ด ้วยค า . ชว่ ย เชน่ nun (ตอนนี้,ปัจจุบัน), haf (แล้ว, นับถึงปัจจุบัน), did (ก่อนนี้, อดีต) และ vil (จากนี้, ต่อไป, ภายหลัง, อนาคต)

mi (nun) love tu. – ข ้าก าลังรักเอ็งเลย.
mi haf love tu. – เรารักสูแล้วนิ. (แหลงใต ้)
mi did love tu. – เดี๊ยนเคยรักทา่ นนะ. (ดชิ นั้ )
mi vil love tu. – เปิ้นจะฮักตั๋วเน่อ. (อู้ก าเมือง)

ประธานถูกกระท า

ประโยคถูกสร้างด้วยกริยาช่วย be.

tu be love (of mi). – เธอเป็นที่รัก (โดยฉัน).

ค าขยับความ, เพิ่มรายละเอียด

ค าคณุ ศพั ท์(Adj.) อยู่หน้าค านาม (n.) เสมอ.

un nove love. – รักครั้งใหม่.
da gud pai. – พายที่ดี.

ค าวิเศษณ์(Adv.) อยู่หน้ากริยา (v.) อาจต่อท ้ายด ้วย li.

mi gud vize tu. – กระผมเห็นพระคุณเจ้าดีล่ะ.
tu vize li love da. – (ดูเหมือน) คุณรักเขา/เธอ.

เปรียบเทียบกัน เพิ่มค า

mor 'มากกว่า' , mor... dan hol 'มากที่สุด', les 'น้อยกว่า' , les... dan hol 'น้อยที่สุด' และ sim 'เทียบเท่ากัน'

ที่จุดเปรียบเทียบนัน้ , ใสห่ นา้กรรมด ้วย dan 'than'

tu es mor sen dan mi. – เธอแก่มากกว่าฉัน.
tu es mor sen dan hol. – ท่านมีอาวุโสสูงสุด.

ประโยคค าถาม

ถามแบบปิด ตอบ ใช่ / ไม่ แทนที่ค ากริยาด ้วยรูปแบบ "กริยา no กริยา" หรือเติม he ไว้ท ้ายประโยค.

tu vize no vize mi? – แกเห็นฉันไหม?
tu vize mi, he? – ใต้เท ้าเห็นดิฉัน, ใชไ่ หม?

ถามถึงเนอื้ หา (Wh-อังกฤษ), ให้เขียนประโยคปกติแล้วแทน ค าถามด ้วย kua 'อะไร, ใคร' (ที่ไหน, เท่าใด, , อย่างไร, อย่างไหน , สงิ่ ใด, เมอื่ ใด)

tu love hu? – แกรักใคร?
tu love kua man? – คุณรักคนไหน?
kua man ye love tu? – คนไหนที่รักคุณ?
tu love da kua li much? – แกรักหล่อนมากเท่าใด?

ประโยคคา

สง่ั ตอ้ งการสงั่ , เว้นประธานแล้วเริ่มด ้วยกริยา.

yam da pai! – กินพายนี่ซะ!
vize da mau! – ดแู มวนั่นส!ิ