Hyppää sisältöön

7. Määritteet

Määrite on sana, joka muokkaa tai tarkentaa toisen sanan merkitystä, esim. hyvä, huono, nopea.

Substantiivin määrite

Adjektiivi eli laatusana on sana, joka muokkaa substantiivin merkitystä. Panduniassa adjektiivit ovat yleensä pääsanaa ennen.

un nove karo – uusi auto
un rapid karo – nopea auto
meni dai meza – isoja pöytiä
meni gau meza – korkeita pöytiä
un gud jen – hyvä ihminen

Adjektiivi voi olla myös substantiivin jälkeen. Monesti tällainen rakenne on luettavissa kokonaisena virkkeenä, jossa ei ole käytetty olla-verbiä.

da – nove. ~ da es nove. – Se on uusi.
kar – nove. ~ kar es nove. – Auto on uusi.
bagre – rapid. ~ bagre es rapid. – Tiikeri on nopea.

Luonnollisesti laatusanoja voi olla substantiivin kummallakin puolella.

nove kar – rapid. ~ nove kar es rapid. = Uusi auto on nopea.

Verbin määrite

Adverbi määrittää teonsanaa, adjektiivia tai toista adverbia.

Tavan adverbi on verbin edellä.

tu rapid loga. – Sinä nopeasti puhut.
di jen gud kitab. – He hyvin kirjoittavat.

Määritepartikkeli li pannaan usein adverbin ja verbin väliin. Se selkeyttää verbilausekkeen rakennetta.

tu mei li kitab. – Sinä kauniisti kirjoitat.
di rapid li marche. – He nopeasti kävelevät.

Määritteen määrite

Partikkelia li käytetään myös kun määrite määrittää toista määritettä.

un dai li gud bukisosti hyvä kirja
bala li lovente jenvoimakkaasti rakastavat ihmiset

Asteen määritteet

Asteen määritteet kertovat laadun voimakkuudesta.

ver – paljon, sangen, hyvin
bas – tarpeeksi, kyllin
mor – enemmän
les – vähemmän

Asteen määritteet tulevat ennen määrittelemäänsä sanaa.

un dai man – iso mies
un ver dai man – hyvin iso mies
un bas dai man – tarpeeksi iso mies

Asteen määrite muodostaa yhdysadverbin toisen määritteen kanssa. Sillä voi määrittää verbiä tai kokonaista lausetta. Yhdysadverbi pannaan määrittelemänsä verbin edelle.

ver much – hyvin paljon
mi ver much van loga. – Minä todella paljon haluan puhua.
mi van ver much loga. – Minä haluan todella paljon puhua.

Yhdysadverbin voi myös panna lauseen loppuun, jolloin se määrittää lausetta kokonaisuutena.

mi van loga ver much. – Haluan puhua todella paljon.
sual tu sona bas gud? – Nukuitko tarpeeksi hyvin?

Vertailu

Sekä adjektiiveja että adverbeja voi verrata.

mor 'enemmän, -mpi'
mor... dan hol 'kaikista eniten'
les 'vähemmän'
les... dan hol 'kaikista vähiten'
sim 'yhtä'

Apusana dan suhteuttaa vertailevan adverbin vertailtavaan asiaan.

aple es mor gud dan aranja. – Omenat ovat parempia kuin appelsiinit.
aranja es les gud dan aple. – Appelsiinit ovat vähemmän hyviä kuin omenat.
tu loga sim gud dan mi. – Sinä puhut yhtä hyvin kuin minä.