Hyppää sisältöön

11. Sanojen johtaminen

Nollajohto

Nollajohto on sananmuodostuksen tapa, jossa sanaa käytetään uuden sanaluokan tehtävässä sellaisenaan eli ilman ulkoisesti näkyvää osoitinta sanaluokan vaihdoksesta. Panduniassa se on hyvin yleistä. Itse asiassa suurin osa sanoista ei kuulu mihinkään määrättyyn sanaluokkaan, vaan sanaluokka määräytyy sen perusteella, mikä tehtävä sanalla on lauseessa.

Esimerkiksi sana blanke voi toimia niin adjektiivina 'tyhjä', substantiivina 'tyhjä' kuin verbinä 'tyhjentää'.

yu have som blanke papir, no? – Onko sinulla tyhjää paperia?
give mi un blanke! – Annan minulle yksi tyhjä!
yu mus blanke da texte. – Sinun täytyy tyhjentää teksti.

Samaten sana skribe voi toimia niin verbinä 'kirjoittaa', substantiivina 'kirjoitus' kuin adjektiivina 'kirjoitettu, kirjallinen'.

mi kitabe letre. – Minä kirjoitan kirjettä.
letre es kitabe misaje. – Kirje on kirjoitettu viesti.
mi love yu su kitabe. – Minä rakastan teidän kirjoituksianne.

Yhdyssanat

Sanoja saa yhdistää panduniassa vapaasti ilmaisemaan uusia asioita. Yhdyssanan viimeinen osa on tärkein, ja sitä edeltävät sanat vain täydentävät sen merkitystä. Esimerkiksi, kitabe meza on eräänlainen pöytä, kirjoituspöytä. Samaten, kristal klare – kristallinkirkas, love letre – rakkauskirje, kafe kupe – kahvikuppi.

Yhdyssanat voidaan kirjoittaa yhteen tai erikseen. Erityisesti vakiintuneet yhdyssanat on tapana kirjoittaa yhteen. Esimerkiksi, sana demokratia kirjoitetaan yleensä demekratie eikä deme kratie.

Etu- ja jälkiliitteet

Etu- ja jälkiliitteet ovat hyvin hyödyllisiä ja ne tekevät kielestä paljon kätevämmän. Yleisimmät liitteet luetellaan alla. Osa liitteistä on itse asiassa tavallisia sanoja, joita voi käyttää myös itsenäisinä, mutta useimmat ovat aitoja liitteitä, jotka eivät toimi itsenäisinä sanoina.

Esimerkiksi sana Geia 'Maa-planeetta' on muodostettu sanasta gee 'maaperä' ja jälkiliitteestä -ia.

    gee    'maaperä'
  +  -ia    'kollektiivisen substantiivin pääte'
_____________
=   Geia   'Maa-planeetta, Gaia'

Kahdesta tai useammasta perussanasta voi muodostaa yhdyssanan. Viimeisen sanan merkitys on suurin ja sitä ennen tulevat sanat vain muokkaavat sen merkitystä.

    pan    'kaikki'
  + deme    'kansa, väki'
  + -ike    'adjektiivin pääte'
_____________
= pandemike   'koko kansaa koskeva, pandeeminen'

Kreikkalaisperäisissä sanoissa käytetään toisinaan yhdysvokaalia -o- yhdistämään yhdyssanan osat toisiinsa.

    deme   'kansa, väki'
  +  -o-   'yhdysvokaali'
  + krate   'valta'
  +  -ia   'kollektiivisen substantiivin pääte'
_____________
= demokratia   'kansavalta, demokratia'

   terme   'lämpötila'
  +  -o-   'yhdysvokaali'
  + metre   'mittaus'
  +  -er   'tekijä tai väline'
____________
= termometrer   'lämpömittari'

Panduniassa käytetään kansainvälisistä sanoista tuttuja etuliitteitä, kuten a-, de-, pro-, re- ja su-, jotta pandunian kantasanoista voitaisiin muodostaa mahdollisimman paljon kansainvälisesti tunnistettavia sanoja.

     a-   'tykö'
  + grese   'harppaus'
____________
=  agrese   'päällekarkaus'

    pro-   'eteenpäin'
  + grese   'harppaus'
____________
= progrese   'eteenpäin harppaus, progressio'

    re-   'takaisin'
  + grese   'harppaus'
____________
=  resese   'takaisin harppaus, regressio'

    de-   'pois'
  +  sese   'harppaus'
____________
=  degrese   'poikkeaminen, harha-askel, digressio'

Huomaa, että kansainvälisiä etuliitteitä käytetään panduniassa ainoastaan silloin, kun johdetun sanan merkitys todella on sen osien summa. Panduniassa ei mielellään käytetä sellaisia yhdyssanoja, joiden merkitys ei tule ilmi sanan osista.

Etuliitteet

a-

Etuliite a- tarkoittaa, että kantasanan ilmaisema tekeminen tuo tekijän ja tekemisen kohteen yhteen.

sepe 'ottaa, siepata' → asepe 'ottaa itselleen, hyväksyä'
liga 'sitoa' → aliga 'sitoutua, liittoutua'

an-

Etuliite an- merkitsee puutetta.

deiste 'jumaluskoinen' → andeiste 'jumalaton, ateisti'
hapi 'onnellinen' → anhapi 'onneton'
homan 'ihminen' → anhoman 'epäihminen'
tabakiste 'tupakoitsija' → antabakiste 'tupakoimaton'
kluze 'suljettu' → ankluze 'sulkematon, avoin'
uzebil 'käyttökelpoinen' → anuzebil 'käyttökelvoton'

de-

Etuliite de- merkitsee, että kantasanan ilmaisema tekeminen vie tai ottaa pois.

sepe 'ottaa, siepata' → desepe 'ottaa pois, poistaa'
dute 'johtaa' → dedute 'johtaa pois, dedusoida'
parte 'osa' → departe 'erottaa, osittaa erilleen'
strute 'rakentaa, koota' → destrute 'tuhota, purkaa'
kode 'koodata' → dekode 'dekoodata, purkaa koodi'
tape 'tappi, korkki' → detape 'korkata, poistaa tappi tai korkki'
kovre 'peittää' → dekovre 'ottaa esiin'
krese 'kasvaa' → dekrese 'kutistua'

dis-

Etuliite dis- merkitsee eri suuntiin hajottamista.

trate 'vetää, kiskoa' → distrate 'kiskoa hajalleen'
turbe 'hämmentää' → disturbe 'hämmentää hajalleen, häiritä'

dus-

Etuliite dus- tarkoittaa huonoutta.

funte 'toiminta' → dusfunte 'vikatoiminta'
rupa 'ulkonäkö' → dusrupa 'huonon näköinen, ruma'

ex-

Etuliite ex- tarkoittaa, että toiminta suuntautuu ulos. sepe 'ottaa, siepata' → exsepe 'ottaa pois, poislukea'
jete 'heittää' → exjete 'heittää ulos'

in-

Etuliite ex- tarkoittaa, että toiminta suuntautuu sisään.

jete 'työntää' → injete 'työntää sisään, ruiskuttaa sisään'
kluze 'sulkea' → inkluze 'sulkea sisään, ottaa mukaan'

kon- ~ kom-

Etuliitteet kon- ja kom-* tarkoittaa 'kanssa, yhdessä, yhteen, kokoon'.

tene 'pitää' → kontene 'pitää yhdessä'
strute 'rakentaa' → konstrute 'rakentaa, panna kokoon'
patia 'kärsiminen' → kompatia 'yhdessä kärsiminen, kanssakärsimys'

mes-

Etuliite mes- tarkoittaa 'väärin, virheellisesti'.

uze 'käyttö' → mesuze 'väärinkäyttö'

pos-

Etuliite pos- tarkoittaa 'jälkeen, perään, jälkeen päin'.

poze 'panna, asettaa' → pospoze 'panna jkn jälkeen'

pre-

Etuliite pre- tarkoittaa 'ennen, aiemmin, ennalta'.

dite 'kertoa'
predite 'kertoa edeltä, ennustaa'
vize 'nähdä' → previze 'nähdä edeltä, aavistaa'

pro-

Etuliite pro- tarkoittaa 'eteen, esiin, ilmi'.

pozi 'panna, asettaa' → propozi 'panna ehdolle, ehdottaa'
voka 'kutsua' → provoka 'kutsua esiin'

re-

Etuliite re- tarkoittaa 'takaisin, vastaan, aiempaan eli vastakkaiseen suuntaan'.

ate 'toimia' → reate 'toimia takaisin, reagoida'
turne 'kääntyä' → returne 'kääntyä takaisin'

ri-

Etuliite ri- tarkoittaa 'uudestaan, uudelleen, toistaen'.

forma 'muovata' → riforma 'muovata uudelleen, reformoida'
nate 'syntyä' → rinate 'syntyä uudestaan'
pleye 'soittaa, toistaa' → ripleye 'soittaa tai toistaa uudelleen'

sin- ~ sim-

Etuliitteet sin- ja sim- tarkoittavat 'sama, saman, yhden, samaan, yhteen'. Tämä etuliite esiintyy kahdessa muodossa. Muotoa sim- käytetään, kun sitä seuraava sana alkaa kirjaimella b, p tai m, ja muotoa sin- käytetään muissa tapauksissa.

kronike 'aikainen, ajallinen' → sinkronike 'samanaikainen, yhtäaikainen, synkroninen'
metria 'mittaus' → simmetria 'samanmittaisuus, tasasuhtaisuus, symmetria'
patia 'kärsiminen' → simpatia 'saman kärsiminen, myötätunto, sympatia'
mixe 'sekoittaa' → simmixe 'sekoittaa yhteen'

su-

Etuliite su- merkitsee 'hyvä, hyvin'.

sese 'kulkea, mennä' → susese 'mennä hyvin, onnistua'
rupe 'ulkonäkö' → surupike 'hyvännäköinen'

Jälkiliitteet

-aje

Jälkiliite -aje merkitsee esinettä tai asiaa, joka on tehty kantasanan ilmaisemasta asiasta.

bage 'laukku' → bagaje 'laukusto, matkatavarat'
kore 'ydin' koraje 'sisukset, sisu'
mise 'lähettää' → misaje 'lähetys, viesti, sanoma'
fase 'pinta, sivu' → fasaje 'julkisivu, fasadi'
limon 'sitruuna' → limonaje 'sitruunajuoma, limonadi'

-al ~ -ial

Jälkiliite -al merkitsee asiaan kuuluvaa tai liittyvää.

fine 'loppu' → final 'lopullinen'

universe 'kaikkeus' → universal 'kaikkea koskeva, universaali'
karne 'liha' → karnal 'lihallinen'

Kun -al liitetään kantasanaan, jonka lopussa on -ia, ne yhdistyvät päätteeksi -ial.

dunia 'maailma' → dunial 'maailmallinen'
imperia 'keisarikunta' → imperial 'keisarikunnallinen, imperiaalinen'
nasia 'kansa' → nasial 'kansallinen'
sosia 'yhteisö' → sosial 'yhteisöllinen, sosiaalinen'

-an ~ ian

Jälkiliite -an merkitsee 'johonkin kuuluvaa, jäsentä, asukasta'.

Amerika 'Amerikka' → amerikan 'amerikkalainen'
Italia 'Italia' → italian 'italialainen'
Rusia 'Venäjä' → rusian 'venäläinen, venäjänmaalainen'
Paris 'Pariisi' → parisan 'pariisilainen'
kristia 'kristikunta' → kristian 'kristikuntalainen, kristitty'

-bil

Jälkiliite -bil merkitsee 'mahdollinen, kelpoinen, tehtävissä oleva'.

vize 'nähdä' → vizebil '(silmin)nähtävä, näkyvä'
uza 'käyttää' → uzabil 'käyttökelpoinen, käytettävä'

-eme

Tämä harvoin käytetty jälkiliite merkitsee kantasanan nimeämän järjestelmän perusyksikköä. Esimerkiksi, lexeme eli 'lekseemi' on sanaston perusyksikkö, koska lexe tarkoittaa 'sanaa'. Yksi lekseemi voi ilmetä monena eri sanana. Esimerkiksi TALO-lekseemi ilmenee monina taivutettuina sanoina, kuten talon, talossa ja talolle.

fone 'puheäänne' → foneme 'foneemi, äänteistön perusyksikkö'
lexe 'sana' → lexeme 'lekseemi, sanaston perusyksikkö'
mite 'taru, myytti' → miteme 'myteemi, arkkityyppinen taru, taruston perusyksikkö'

-er ~ -ter

Jälkiliite -er tarkoittaa 'tekijää'.

helpe 'auttaa' → helper 'apulainen, avustaja'
bake 'leipoa' → baker 'leipuri'
lide 'johtaa' → lider 'johtaja'
filsofe 'pohtia' → filsofer 'pohdiskelija, filosofi'
muskete 'musketti' → musketer 'musketööri, muskettisoturi'
kase 'kassa, kassalipas' → kaser 'kassatyöntekijä, "kassa"'

-eria ~ -teria ~ ria

-eria 'työpaikka' :
baker 'leipuri' → bakeria 'leipomo'
perfume 'hajuvesi, parfyymi' → perfumeria 'hajuvesikauppa, parfymeria'

-ete

Jälkiliite -ete tai -lete lisää kantasanaan pienuuden vivahteen.

pake 'pakkaus' → pakete '(pikku)paketti'
kase 'lipas' → kasete 'kotelo, kasetti'
sigare 'sikari' → sigarete 'savuke'

-ia

Jälkiliitteelä -ia on useita toisiinsa liittyviä merkityksiä. Sen perusmerkitys on 'kunta, ala, alue'. Se voi olla konkreettinen, kuten maa-ala, tai abstrakti, kuten oppiala.

homan 'ihminen' → homania 'ihmiskunta'
kriste 'Kristus' → kristia 'kristikunta'

Tätä jälkiliitettä käytetään monesti alueiden ja maiden nimissä. Se ei esiinny kuitenkaan kaikkien maiden nimissä.

arabe 'arabi' → Arabia 'Arabia'
rus 'venäläinen' → Rusia 'Venäjä'
turke 'turkkilainen' → Turkia 'Turkki'
itale 'itaali' Italia 'Italia'
Asia 'Asia'
Indonesia 'Indonesia'

Jälkiliite -ia esiintyy oppi- ja tieteenalojen nimissä.

kime 'kemikaali' → kimia 'kemia'
filsofe 'maailmankatsomus, elämänfilosofia' → filsofia 'filosofia (tieteenä)'
loge 'tutkia ja järkeillä' → logia 'tutkiminen, logiikka'
biologia 'biologia, elämän tutkiminen'
geologia 'geologia, maaperän tutkiminen'

-ife ~ -tife

-ife 'tehdä joksikin' :
petre 'kivi' → petrife 'kivettää, muuttaa kiveksi'
un 'yksi' → unife 'yhdistää'
klare 'selvä, selkeä' → klarife 'selventää, selkeyttää, selittää'

-ike ~ -tike

-ike 'ominainen, -nen' :
baze 'perusta' → bazike 'perus-'
fize 'fysiikka' → fizike 'fyysinen'
muze 'muusa' → muzike 'muusinen, musiikki'
nuve 'uusi' → nuvike 'uusikko, noviisi'

-ime 'enin, superlatiivinen' :
pre 'edessä' → prime 'etummaisin, ensimmäinen'
extre 'ulkona' → extrime 'uloin, äärimmäinen'

-ion ~ -tion

-ion 'toiminta tai prosessi' :
ate 'toimi, toimenpide' → ation 'toiminta'
konsume 'kuluttaa' → konsumion 'kulutus, kuluttaminen'

-iste ~ -tiste

-iste 'ajattelu- tai elämäntavan edustaja' :
alkohol 'alkoholi' → alkoholiste 'alkoholisti, juoppo'
komun 'yhteinen' → komuniste 'kommunisti, yhteisomistuksen kannattaja'
pacife 'rauhoittaa' → pacifiste 'pasifisti, rauhankannattaja'
tabake 'tupakka' → tabakiste 'tupakoitsija'

-isme ~ -tisme

-isme 'ajattelu- tai elämäntapa, -ismi' :
alkohol 'alkoholi' → alkoholisme 'alkoholismi, juoppous'
komun 'yhteinen' → komunisme 'kommunismi, yhteisomistuksen aate'
pacife 'rauhoittaa' → pacifisme 'pasifismi, rauhankannatus'
tabake 'tupakka' → tabakisme 'tupakointi elämäntapana'

-ite 'laatu, -us' :
juste 'oikeudenmukainen, reilu' → justite 'oikeudenmukaisuus, reiluus'
sane 'terve' → sanite 'terveys'
un 'yksi' → unite 'ykseys'

-ive ~ -tive

-ive 'taipuvainen' :
ate 'toimia' → ative 'toimealias, aktiivinen'
exploze 'räjähtää' → explozive 'räjähtävä'

-ize ~ -tize

-ize 'varustaa' :
aure 'kulta' → aurize 'kullata'

-los 'puuttuva, -ton' :
helpe 'apu' → helpelos 'avuton'
peni 'penni' → penilos 'pennitön'

-os 'jotakin omaava tai sisältävä' :
pore 'huokonen' → poros 'huokoinen, huokosia sisältävä'

-ure ~ -ture

-ure 'tekemisen tulos, tuote tai jaloste' :
korekte 'korjata' → korekture 'korjaus'
kulte 'hengenviljely, elämäntavan viljely' → kulture 'kulttuuri'
mixe 'sekoittaa' → mixure 'sekoitus, mikstuura'

Kemialliset liitteet

-al 'aldehydi' :
metanal 'formaldehydi, metanaali'

-an 'alkaani, yksinkertaisia sidoksia sisältävä hiilivety' :
metil 'metyyli' → metan 'metaani'

-ate 'suola tai esteri' :
sulfe 'rikki' → sulfate 'sulfaatti'

-il 'alkyyli, eräs radikaali hiilivety' :
bute 'voi' → butil 'butyyli'
metan 'metaani' → metil 'metyyli'

-ite 'suola tai esteri' :
sulfe 'rikki' → sulfite 'sulfiitti'

-ol 'alkoholi' :
etan 'etaani' → etanol 'etanoli'

-os 'sokeri' :
frute 'hedelmä' → frutos 'hedelmäsokeri, frukooti'
malte 'mallas' → maltos 'mallassokeri, maltoosi'