Määritteet

Määrite on sana, joka muokkaa tai tarkentaa toisen sanan merkitystä, esim. hyvä, huono, nopea.

Substantiivin määrite

Adjektiivi eli laatusana on sana, joka muokkaa substantiivin merkitystä. Panduniassa adjektiivit ovat yleensä pääsanaa ennen.

un nove kar – uusi auto
un rapide kar – nopea auto
ba dai meza = iso pöytä
ba gau meza = korkea pöytä
un bon jen = hyvä tuoli

Adjektiivi voi olla myös substantiivin jälkeen. Monesti tällainen rakenne on luettavissa kokonaisena virkkeenä, jossa ei ole käytetty olla-verbiä.

ye nove. – Se on uusi.
kar (si) nove. – Auto on uusi.
bagre (si) rapide. – Tiikeri on nopea.

Luonnollisesti laatusanoja voi olla substantiivin kummallakin puolella.

nove kar (si) rapide. = Uusi auto on nopea.

Verbin määrite

Adverbi määrittää teonsanaa, adjektiivia tai toista adverbia.

Tavan adverbi on verbin edellä.

tu rapide loga. – Sinä nopeasti puhut.
yemon bon kitabu. – He hyvin kirjoittavat.

Määritepartikkeli di pannaan usein adverbin ja verbin väliin. Se selkeyttää verbilausekkeen rakennetta.

tu sundar di kitabu. – Sinä kauniisti kirjoitat.
yemon rapide di marce. – He nopeasti kävelevät.

Määritteen määrite

Partikkelia di käytetään myös kun määrite määrittää toista määritettä.

un surpris di bon bukuyllätävän hyvä kirja
ba lika di ama ja jenvoimakkaasti rakastavat ihmiset

Asteen määritteet

Asteen määritteet kertovat laadun voimakkuudesta.

tre – paljon, sangen, hyvin
bas – tarpeeksi, kyllin
mas – enemmän
min – vähemmän mas ka bas – enemmän kuin tarpeeksi, liian

Asteen määritteet tulevat ennen määrittelemäänsä sanaa.

un dai man – iso mies
un tre dai man – hyvin iso mies
un bas dai man – tarpeeksi iso mies
un mas dai man ka bas – liian iso mies

Asteen määrite muodostaa yhdysadverbin toisen määritteen kanssa. Sillä voi määrittää verbiä tai kokonaista lausetta. Yhdysadverbi pannaan määrittelemänsä verbin edelle.

tre poli – hyvin paljon
mi tre poli vol loga. – Minä haluan hyvin paljon puhua.
mi vol tre poli loga. – Minä haluan puhua hyvin paljon.

Yhdysadverbin voi myös panna lauseen loppuun, jolloin se määrittää lausetta kokonaisuutena.

mi vol loga tre poli. – I want to speak very much.
sual tu sona bas bon? – Did you sleep well enough?

Vertailu

Sekä adjektiiveja että adverbeja voi verrata.

  • mas enemmän, -mpi
  • masim eniten
  • min vähemmän
  • minim vähiten
  • par yhtä

Pikkusana ka suhteuttaa vertailevan adverbin vertailtavaan asiaan.

aple si mas bon ka oranje. = Omenat ovat parempia kuin appelsiinit.
oranje si min bon ka aple. = Appelsiinit ovat vähemmän hyviä kuin omenat.
tu loga par bon ka mi. = Sinä puhut yhtä hyvin kuin minä.