pandunia – un dunia basha

halo dunia!

Pandunia si nove dunia basha! Pandunia su loga ye lai ze pan fen da dunia: Afrika, Amerika, Asia, Europe – ze la dunia basha ye yau vakil da mimen su pan dunia!

tu sabe Pandunia, he? tu bil shula Pandunia ha uze la lili shula.