Aller au contenu

pandunia–français

A

a prep a (dans, en, chez)
Abazia pn Abkhazie
Abu Zabi pn Abou Dabi
achi int atchoum
achi v éternuer
acinium n actinium
ade v
adik a additionnel
ada v
ada n coutume
adatik a ordinaire (habituel, normal)
adil a juste
adilita n justice
adres n adresse
Afganistan pn Afghanistan
Afrika pn Afrique
agre v cultiver
agral a agricole
agrekultur n
agrestan n
agrestanik a
agrer n
agrer n
agrobiolojia n agrobiologie
agronomer n Agronome
agronomia n agronomie
aha int aha
aha v comprendre (réaliser)
ai int aïe!
ain n œil
ain sui n
ain sui gas n gaz lacrymogène
air n air
airporte n aéroport
akar n acarien
akasia n
akrabe n scorpion
ale a autre
alia n
alian n alien
alifa v changer
alofone n allophone
altre n autre
altre v altérer
altrisme n altruisme
Alaska pn Alaska
alergia n allergie
alge v
• analgive a analgésique (antidouleur)
algesia n
• analgesia n analgésie
algik a
algogenik a
algometria n algométrie
alga n algue
algalojia n
alkan n alcane
alken n alcène
alkil n alkyle
alkin n alcyne
alkol n alcool
alkol fri a sans alcool
alkol mixur n
alkolik a alcoolique
alkolisme n
alkoliste n alcoolique
almari n placard
alpaka n
alumin n aluminium
ame v aimer
ame n amour (affection)
• aname v exécrer
• anamik n ennemi
amater n amateur
amebil a aimable
amer n amoureux
amik a cher
amive a
amuros a amoureux
ama conj mais
Amerikan Samoa pn Samoa américaines
amerikium n américium
Amerika pn Amérique
amide n amide
amin n amine
amir v
amiria n émirat
ampere n ampère
ananas n ananas
anchovi n anchois
Andes pn Andes
andesite n andésite
Andora pn Andorre
angar n ancre
Angola pn Angola
anime n âme (esprit)
animate v animer
• reanimate v réanimer
animation n animation
animisme n animisme
anis n anis
anshi n indice
Antartika pn Antarctique
antena n antenne
Antigua pn Antigua
Antigua e Barbuda pn Antigua-et-Barbuda
anus n anus
anusik a anal
apin n opium
aple n pomme
aple sos n compote de pommes
apse n abcès
arabe n arabe
arane n araignée
aranefobia n arachnophobie
aranide n arachnide
aranja n orange (fruit)
Archah pn Artsakh
arde n
arde kable n
argente n argent
Argentina pn Argentine
argon n argon
arhe v
• anarhia n anarchie
• anarhiste n
• monarhia n
arher n
arhia n
Ariel pn
arka n arc
arsenium n arsenic
arte n art
artaje n objet d'art
arte bashe n
artefat n artefact
artefatik a
artefatik bashe n
artiste n artiste
Artika pn arctique
Aruba pn Aruba
asian n asiatique
asha v
• anasha v désespérer
• anashatik a désespéré
Ashur pn Assur
Ashuria pn Assyrie
Asia pn Asie
asle a origine
aslik a originel
asma n asthme
astatin n astate
astre n astre (corps céleste)
• dusastre n désastre
astral a astral
astronave n astronef
astronaver n astronaute
astronomer n astronome
astronomia n astronomie
ate v acte
• deative v
• deative a
• dusate v méfait (péché)
• interate v
• interative a
• proate v
• proative a proactif
• reate v réagir
• reation n réaction
ater n agent (faiseur)
ation n action
atite a
ative v activer (allumer, mettre en marche)
ative a actif
ata n
Athina pn Athènes
atom n atome
atom bomba n bombe atomique
audi v
auditik a auditoire (auditif)
auge v augmenter
aure n or
Australia pn Australie
aute n
autatik a automatique
auter n auteur
autive a
autokratia n
autonomia n
autonomik a
aven n avoine
avokado n avocat
axe n axe
aya n bonne (domestique)
Azeria pn Azerbaijan

B

bab n chapitre
Babil pn Babylone
Babilia pn
babush n pantoufle (babouche)
bacheler n licence
bad a
badam n amande
bage n sac
bagaje n bagage
bagre n tigre
baha'isme n
baha'iste n
Bahama pn
Bahrain pn
bake v
baker n boulanger
bakeria n
bakalau n morue (cabillaud)
baki a reste
bale n bal
balet n ballet
balade n ballade
baldi n seau
baluta n chêne
bambu n bambou
bamia n gombo
ban n pain
banana n banane
bande n ruban (bande)
bande v
bandaje n bandage
bandan n
bandul n
banda n bande
bandera n drapeau
Bangi pn Bangui
Banglagogia pn Bangladesh
bani v bannir
banke v
banke shefe n
bankekan n banque
bankerute n failli
banker n banquier
bar n bar (pub, taverne)
bare v bloquer
baraje n barrage
barium n baryum
Barbados pn Barbade
barbar n barbare
barbarik a
Barbuda pn Barbuda
bari a
bari metal n métaux lourds
barka v féliciter (benir)
barka n félicitation
barka int Félicitations !
bartia pn Inde
baru n ours
bas a assez
bashe v
bashe n langue
• dubashik a bilingue
• kombashe n
• polibashik a plurilingue (multilingue)
• trabashe v traduction
• trabasher n
• unbashik a
bashekanun n
bashekanunik a
bashelojia n
baske n panier
baske bol n basketball
bate v battre
• kombate v combat (lutte)
• kombatente n combattant
bata n
batata n patate douce
batri n pile (batterie)
bau n
baubei n
baze n base
baze strute n infrastructure
bazik a
baziz v
bazar n marché (bazar)
bebe n bébé
bei n socio
bei v
Beiging pn
bel n
bela n
Belarus pn
Belgi pn
Belize pn
Benin pn
benzin n
bere n béret
beri n baie
berilium n béryllium
berkelium n berkélium
Berlin pn
Bermuda pn
beta n
betula n bouleau
bi aux
bie v
• simbie n symbiose
bier n organisme
biojense n
biolojia n biologie
biotoxe n toxine
biome n biome
bionik a bionique
biblia pn
biblik a
bikini n bikini
bil v pouvoir (être possible)
bil a possible
bina v construire
bina n bâtiment
• konbina v
bingo n bingo
bir n bière
birkan n
Bisau Ginia pn
bismute n bismuth
bison n bison
blabla v
bloge n
blu a bleu
boa n boa
boi n garçon
bol n balle (boule, sphère)
bolon n ballon
Bolivia pn
bolshevisme n bolchevisme
bolsheviste n bolchevik
bomba n bombe
borium n bohrium
boron n boron
Bosna e Hercegovina pn
Bote pn
boxe v boxe
Brazavil pn
BrazavilKongo pn
Brazil pn
briko n abricot (prune)
Britia pn
brokoli n brocoli
brom n brome
brosh n brosse
brosh kalam n
Brunai pn
bu int bouh!
bubu n croque-mitaine
bude v
Bude pn Bouddha
budifa v
budik a éveillé
budion n
budisme n
budiste n
Budapesht pn
bufe n
buge v
• debuge v
• debuger n
buk n livre
bukiniste n bouquiniste
bulbul n rossignol
Bulgaria pn
bum n explosion
burer n
bureria n
Burkina Faso pn
buro n
burokan n bureau (office)
burokratia n bureaucratie
burotik a
bus n bus
bus halte n arrêt de bus
bus halte n arrêt de bus
bute n beurre
butan n butane
butil n
buyu n

C

celsius grade n
Cere pn
cerium n cérium
Cernagora pn
cesium n césium
cha n thé
cha chamcha n cuillère à café (petite cuillère)
cha kan n
cha kupa n tasse à thé
cha pote n théière
chade pn
chamcha n cuiller
chana n
chanatik a momentané
chape v
chape n
chati n toit
chatregon n
chavi n clé (clef)
chek n chèque
cheri n cerise
Cheska pn
Chile pn
chili a piquant (épicé)
chili piman n piment piquant
chimpanzi n
chini n porcelaine
Chipe pn
chira v déchirer
• dechira v déchirer
chita n guépard
chize n fromage
choke v
choklate n chocolat
Chosen pn
chuli v traiter
chuli n traitement (processe)
chut v
chut mun n

D

da pron il ou elle
da se poss.pron.
da der pron ce...lá
da hir pron ce...ci
dai a
daifa v
dan n
dan prep que (comme)
dang n rang
danke v remercier
danke int merci
danke yu int je vous remercie
danse n dance
Danske pn
dante n
dante baluta n
dante brosh n
dante dokter n
dante kate v mordre
dante kume n
dao n
dare n écoulement (flux)
dare v couler
daria n
darik n
darmestadium n darmstadtium
darte n
dartik a
darvinisme n
darviniste n
data n données
data banke n base de données
data chuli n traitement de données
data chuli lojia n informatique
data table n
dau n
dauisme n
dauiste n
dee n dieu
deik a
deisme n
deiste n
• andeiste n athée
deokratia n
deolojia n
deosofia n théosophie
Deimos pn
deme n
demik a
demografia n
demokratia n démocratie
demokratik n
demokratiste n
den n
• posden n demain
• preden n hier
den loge n journal
denik a
der av là (y)
desi num
desibel n
dexe a
dexiste n
di pron ils ou elles
di se poss.pron. leur
dibe n
diber n scribe
dibia n littérature
dibe rule n rouleau de papyrus
dibik a littéraire
dible n diable (démon)
diblik a
did aux
dika v viser
dika n direction (cible; objectif)
• indika v
dikater n
din n religion
din guru n
dinik a
diniste n croyant
• andinist n infidèle (incroyant)
dinosaur n dinosaure
Dione pn
dis a
diske n disque
disket n disquette
disprosium n dysprosium
dite v dire (parler)
• predite v
• predition n
• kontradite v
• kontradition n
dition n diction
dita v dicter
ditater n dictateur
ditateria n dictature
Doiche pn
dokter n
dokter n
dolar n
dolfin n dauphin
Dominika pn
Dominika Parokratia pn
domino n
don v donner
• redon v
donaje n
donaje cheke n chèque cadeau
donive a généreux
dong n east (orient)
Dong Timor pn
dou n
doze n
drama v
drama n pièce de théâtre (drame)
dramater n
dramatik a
dramatik ironia n
du num deux (2)
du o tri num
du tem av
dual a duel
dualisme n
dufonik a
dugrafik a
duple a double
dusemik a
dua v
dua n
dubnium n dubnium
dunia n monde
duniatik a
duna n dune
dura n durée
dura v durer
dura v passer
• redura v reprendre
durabil a
durative a chronique
durian n durian
dus a
dush n douche
dute v
• dedute v
• dedution n
• indute v
• kondute v
• kondutr n
• produte v
• produte n
• paraprodute n
• posprodution n post-production
• produter n
• redute v

E

e conj et
einsteinium n einsteinium
Eire pn Irland
eite num huit (8)
Ekuador pn
eletre n électricité
eletrik a
eletrik poste (e-poste) n
eletrolize n électrolyse
eletron n
elfe n elfe
Enceladus pn
energia n
energiza v
English pn
enjener n ingénieur
enjeneria n ingénierie (génie)
erbium n erbium
• sinergia n
ergonomia n
Eris pn
Eritra pn
erotike a érotique
es v être
esente n
esentia n être (existence, essence)
esential a essentiel (fondamental)
esential
eser n
Espania pn
esperante n
Esti pn
etan n éthane
etanol n éthanol
eten n éthène
etil n éthyle
Etiopia pn
Eurasia pn
euro n
europium n europium
Europa pn Europe
Europa Unia pn
Europaluna pn
evri tem pron
evri ting prn
evri von prn
extran a
exa num

F

fa v faire
• perfat a parfait
• rifa v répéter
fabil a faisable
fat a
fat n fait
fater n faiseur (facteur)
fateria n
faif num cinq (5)
fake v
famil n
famil nam n
fan v fan
fanate v
fanatik a fanatique
fantaze v
fantazia n
fantazik a
fashe v faisceau
fashisme n
fashiste n
faze n phase
fei n
fei fri a gratuit (gratis)
fem n femme
femine a
feminisme n
feministe n
fenil n
fenol n phénol
fende v
• afende v
• defende n
• defende défendre contre
fender n
fere n fer
fermium n fermium
feste v
festive a festif
Fiji pn
fikre v
fikre n
filia n
filsofer n
filsofia n philosophie
filsofik a
Filipin pn
Filistin pn
filme n
filme bab n
fin n fin
fin v finir
final a
final mache n finale
finite a fini
fite n plante
fitolojia n botanique
fixe v
fixe n
• afixe n afficher
• afixaje n affiche
• posfixe n
• prefixe n
fize n
fizik a
fizolojia n physique
• metafizolojia n
fla v
• defla v
• deflation n
• infla v enfler (gonfler)
• inflation n inflation
flam n flamme
flerovium n flérovium
flexe v
• deflexe v
• reflexe v
• reflexer n
flur n fluor
fobia n
Fobos pn
fone n
fone v
foneme n
fonolojia n
fonte n source
fonte kalam n stylo-plume
fonte sui n eau de source
fonyo n fonio blanc
for num quatre (4)
forka n
forma n
• deforma v
• dusforma v défigurer
• dusforma a
• konforma v
• konformatisme n
• riforma v
• riformative a
forum n
fosfe n phosphore
fosfate n phosphate
fote n lumière
foto n photo
fotografe n photographie
fotografer n
fotografia n photographie
fotolojia n
foton n photon
Franse pn
Franse Guyana pn
franse krepe n crêpe
Franse Polinesi pn Polynésie française
fransium n francium
frasen n frêne
frende n amie
frendik a
frendita n
fri a
frute n fruit
frute parke n verger
frutos n fructose
fufu n pâte (pulpe, foufou)
fulan a
fun n poudre
funte v
funte n
• defunte a défunt
• dusfunte n
• konfunte v
• konfuntebil a
funtebil a
funtion n fonction
funtional a
funtionalisme n
fute n
futebol n football
fuze v melt
• konfuze v fusionner (fuser)
fuzion n
fuzive bashe n

G

Gabon pn
gabre v enterrer
gabre n tombe
gabrestan n cimetière
gadolinium n gadolinium
gaja n
gal n fille
Galia pn Gaule
galium n gallium
galaxia n galaxie
gali n rue
galop v galop
gamia n mariage
Gambia pn
gamba n crevette
gamel n chameau
Gana pn
Ganda pn
Ganga pn Gange
Ganimede pn
ganja n
gansa n oie
garde v garder
gas n gaz
gasifa v
gasik a
gau a
gaze n gaze
gazel n gazelle
gee n
Geia pn Terre
geografia n geographie
geolojia n géologie
gene v
genelojia n généalogie
genelojia n
genetipe n génotype
genik a génétique
Genzi pn
germanium n germanium
Gibraltar pn
gida v guider
gida n guide
gida buk n guide touristique
giga num
ginge n gingembre
gitar n guitare
glas n verre
glu n
go v aller
gogia n
gogiajen n
gol n but (destination)
gola n
gom tbd
gon n
gorila n gorille
goro n
goton n coton
grafe n
grafe v
grafe buk n
grafer n
grafik a
gram n gramme
grama n
• programa n programme
• programa v
• programater n
grama jensi n genre grammatical
gramatik a
gran n
granite n granit
granul n
grave n gravire
Grenada pn
Grenadin nesia pn
grese v
• agrese v agression (attaque; agresser, attaquer)
• agreser n agresseur
• agresive a agressif
• progrese v
• progresion n
• regrese v
grim n
grimik a
grup n groupe
gua n
Guadelupe pn
guai a bizarre
Guam pn
Guangzhou pn
Guatemala pn
gubu n hippopotame
gud a bon
gung n arc à flèches
gung dau n
gunger n archer
guru n
Guyana pn

H

habar n
habar midia n
hade n limite
hadik a
haf aux
hafnium n hafnium
haha int haha
haha v rire
haivan n animal (bête)
haivan kultur n élevage
haivan parke n zoo
haivanfilia n
haivangeografia n
haivanlojia n zoologie
haivanlojik a zoologique
Haiti pn Haïti
haje v pèlerinage
hajer n pèlegrin
hake n droit
haki n poussière
haki rang a kaki
hal n état
hali a vide
halif n calife
halifia n
halo int allô
halte v
halte n halte
halva n
hamake n hamac
hamir n
Han pn
Han zi n
hande n main
hande buk n manuel
handik a manuel
handul n manche (poignée)
hang n ligne (rang)
hap v
hap a approprié (adapté, convenable, opportun)
hapi a heureux
harabe a
harabe v
has a
hashish n
hata prep jusque (jusqu’à)
hatre n danger
hau v
hau rai v
haur n heure
haur diker n
have v avoir
hava n
Havai pn
Haye pn
he int hein?
hei int
helium n hélium
hela n cardamome
Helen pn
helenik a
helpe n aide (secours)
helpe v aider (secourir)
• helpe mi int au secours (à moi)
helper n
Helsinki pn
heme n sang
hema n tente
hen n haine
hen v
hena n henné
hepate n foie
hepatitis n
hero n héros
hero mite n
herze n
Hese pn Hesse
hesium n hassium
hetotik a
hidre n hydrogène
hidrate n hydrate
hidroperoxide n peroxyde d'hydrogène
hidrargente n mercure
hihi v glousser
hihi int
hijabe n voile
hik n hoquet
hik n hoquet
hindium n indium
hip hop n hip-hop
hipokalsehemia n
Hiperion pn
hipo a
hipoglukehemia n hypoglycémie
hipohemepresia n hypotension
hir av ici
hisabe v calculer
hisabia n
histor n
historer n
historia n
• prehistoria n
historlojia n
hobi n
hobiter n amateur
hoki n hockey
hol a
hol nume n
holia n
holisme n holisme
holiste n holistique
holnam n holonyme
holografe n hologramme
holografia n holographie
holokauste n
holera n
holmium n holmium
home n être humain (homme)
homan n être humain
homan hake n droits de l'homme
homania n
homanik a humain
homanisme n humanisme
homaniste n
homanoide n
Honduras pn
Hong Gong pn
hore v
horifik a
horifa v
horur n horreur
hormon n
Horvatia pn
hotel n hôtel
hu pron qui
hu se pron
hua n fleur
hua koli n chou-fleur
hua pote n pot de fleur
hui n
hui darte n podzol
huli n renard
hume n humus
• exhume v
• inhume v
humor n
humorik a
humoriste n
humus n
hur a libre
hura int hourra

I

iche n
iche v
ichive a
• anichive a
ide n
ide v
idente a
identifa v identifier
identik a identique
idiot n
idiotia n
idiotik a
if conj si
iglu n iglou
iha n
ihamar n mule
ihamar n mule
impere v
imperer n
imperia n empire
imperial a
imperialisme n
imperialiste n
Indonesia pn
Io pn
iode n iode
Iran pn
Iraqi pn
iridium n iridium
ironia n ironie
ishara v gesticuler
ishara n geste
ishara bashe n language des signes
Islande pn
isme n
Israel pn
israelide n Israélite
iste n
Italia pn
itis n inflammation

J

jake n
jaket n gilet
jaka n
Jakarta pn
jame v
• anjame v
• anjamik a
jamia n
jamive a
Jamaika pn
jambu n prune de Java
jampe v
jan v
jan v
janive a
jang v guerre
janger n
jangik a
jangle n forêt (jungle)
jara n jarre (carafe, cruche)
javab v réponse
Jayer pn Algérie
jaze n
jeb n poche
jeb dao n canif
jebra n algèbre
jele n
jen n personne
jense n
jensolojia n études de genre
jensen n
Jerze pn
jete v
• exjete v
• injete v
• injetaje n
• projete n projet
• projete v
• rejete v
Jibuti pn
jihad n lutte
jihadisme n
jihadiste n
joke n
joker n
juba n robe (caftan)
jude v
• prejude v préjuger
juder n juje
judik a
judau n judo
jule n joule (J)
jumla n
jun a jeune (junior)
jun bei n
Jungogia pn Chine
jurne n journal (revue)
jurnaliste n journaliste
jus n jus

K

kabab v
kabila n tribu
kable n corde
kadmium n cadmium
kafe n café
kafe kupa n
kafe pote n cafetière
kafein n
kafekan n café
kafur n camphre
kaguji n papier
kagujilimon n lime (citron vert)
kahan n khan
kahania n
Kaiman nesia pn
kaju n cajou
kaka v
kaka n caca
kakau n
kaki n kaki
kalium n potassium
Kalal pn
kalam n plume
kalam sui n encre
kali a basique
kali n base (alcali; basique)
kalifornium n californium
Kalisto pn
kalside n chaux
kalsite n calcite
kalsium n calcium
kam av peu
kamia n
kamifa v
Kambodia pn
Kamerun pn
kampe n
kampestan n terrain de camping
kamper n
kamre n pièce (chambre)
Kamria pn
kan n
kan v savoir faire
kana n canne
kana kalam n calame
Kanada pn
kanal n fossé (canal, tranchée)
kandela n
kandi n bonbon
kangaru n kangourou
kanjar n poignard (kandjar)
kanu n canoë
kanun n
kanunik a
kape v saisir
Kape Verde pn
karaoke n
karate n karaté
karavi n
karbe n carbone
karbe duoxide n dioxyde de carbone
karbe kalam n crayon
karbehidrate n glucide
karbide n
karbol n
karboxil n
karbau n
karchof n artichaut
kargadan n
kari n curry
Karibe pn Caraïbes
karite n
karote n carotte
karta n carte
Kartul pn
karuba n caroube
karvan n
kase n
kaser n caissier
kaset n
kasul n capsule
kate v
kate n
kative a
Katar pn
katolik a catholique
katolikisme n catholicisme
Kaukasia pn
kauri n cauri
kauste v
kaustik a
kavai a
Kazakistan pn
ke conj que
kechape n
keke n pâtisserie
kelvin n
Keme pn Égypte antique
Kenya pn
kerube n
keton n cétone
Khartum pn Khartoum
ki pron
kilo num
kilogram n
kilomitre n
kime n substance
kimia n chimie
kimik n
kimium n élément chimique
kimono n kimono
Kinshasa pn Kinshasa
Kinshasa Kongo pn
kioske n pavillon
Kipris pn
kira n
kirate n carat
Kirgize pn
Kiribati pn
kisa n
kisa v
kitab v écrire
kivi n kiwi
kivi frute n kiwi
klik v
klima n climat
klima muta n changement climatique
klimalojia n
klimatike a climatique
klon n clone
klor n chlore
klube n club
kluze v fermer (clore)
kluze a
• exkluze v exclure
• exkluzive a exclusif
• inkluze v inclure
• konkluze v
koala n koala
kobalte n cobalt
kode n
• dekod v
• inkod v
koka n coca
Koka Kola pn
koko n poulet
Kokos nesia pn
kola n
kola frute n
kola jus n
koli n chou
Kolombia pn
kolon v
koloner n
kolonia n
kolonisme n
koloniste n
koloniza v
kom v venir
• rekom v
komik a comique
komodia n comédie
komple a complexe
komplifa v compliquer
koma n virgule
Komoro nesia pn
kon prep avec (commun)
Konakri Ginia pn
konu n cône
kopernium n copernicium
kopi n copie
kopi v
korte a
kosme n cosmos
kosmik a cosmique
kosmobiolojia n astrobiologie
kosmolojia n cosmologie
kosmonave n vaisseau spatial
kosmonaver n cosmonaute
Kosovo pn
KostaRika pn
kote n
Kote de Ivar pn
kotumbar n coriandre
kou n bouche
krak n fente (fissure, fêlure)
krate v
kratia n
krea v créer
krede v fier
• ankrede v
• sinkredisme n
kredebil a
• ankredebil a
kreder n croyant
• ankreder n infidèle (incroyant)
krem n crème
krem rang a
krepe n crêpe
krese v croître
• dekrese v décroître
kresente a
kresion n
Kriste n Christ
• antikriste n
kristenate n
kristia n
kristian n
kristisme n
krististe n
kriton n krypton
krokro n grenouille
kromium n chrome
krone n temps
• sinkrone a synchrone
• sinkroniza v synchroniser
krononomia n chronologie
krus n croix
kua pron que (quoi)
kua loke pron
kua mode pron comment
kua poli pron
kua tem pron quand
kua ting pron
kua tipe pron
kua von pron
kual pron
kualifa v qualifier (définir)
kualta n qualité
kuarze n quartz
kube n cube
kubekul n
kubik a
Kuba pn
kuke v
Kuk nesia pn
kuker n
kuku n coucou
kuli n
kulombe n
kulte v cultiver
kultur n culture
kume n accumuler
kumul n
Kung Fuzi pn
Kung Fuzi dau n
kupa n coupe (tasse, verre)
kupre n cuivre
kurium n curium
kuran pn Coran
kurse v
• exkurse v
• exkursion n
• prekurse v
• prekurser n précurseur
• rikurse v
• trakurse v
kursi n
Kuvaite pn

L

la pron le (la)
labe v
labe n lièvre
• konlabe v
labur n labeur
labur partia n parti travailliste
labur unia n
laburer n ouvrier
laburisme n
laburiste n
laba n
lage n lac
lagon n lagon (lagune)
Lagos pn
laka n laque
lala v
lala v
lampa n lampe
Lanka pn
lantan n lanthane
Lao pn
larva n
lasun n ail
Latvia pn Lettonie
lau a vieux (âgé, ancien)
laurencium n lawrencium
laxa v lâcher (laisser)
• relaxa v relâcher
les av moins
let a petit
lete v lire
letebil a lisible
leter n lecteur
letion n lecture
letur n lecture
leturer n
leve a gauche
leviste n
lexe n mot
lexe grafe n
lexia n vocabulaire (lexique)
lexik a lexical
Libanen pn
Liberia pn
Libia pn
lichi n
lide v
lider n dirigeant (leader)
Lietuva pn
liga n ligue (alliance)
liga v lier
Lihtenstain pn
lila n lilas
lime n
limet n limette
limon n citron
limfa n
linxe n lynx
lipe n graisse
lipide n lipide
lipik a
lipofobia n
lipolize n
litium n lithium
litre n litre
livermorium n livermorium
lize v
lize n
lobe n lobe
lobul n
loge n enregistrement
loge v
• exloge v
• inloge v
• kataloge n catalogue
loge buk n livre de bord
loga n
loga v
• duloga n
• duloga n
• triloga n
• triloga n
logative a loquace
loje v
lojia n
lojik a
loju v vivre (habiter, loger)
loke n lieu
lokal a local
lokiza v mettre (placer)
London pn
long a long
longia n
longifa v
lote v lot
lote tiket n billet de loterie
loteria n loterie
love v
love n
love hotel n love hotel
lover n amant
lulu n
lulu table n abaque (boulier compteur)
lume v
lumiza v poli
lumbe n lombes
lumbalgia n lumbago (lombalgie)
lumen n lumen
lun pn lune
lung n
lung dou n pois carré
Lungia pn
lute v
luter n brigand (bandit)
lutesium n lutécium
luxe a
luxur a luxure
luxuria n
Luxemburge pn

M

ma n mère (maman)
matria n
matrik n maternel
matropol n métropole
mache n match
made n matière
madik a
madisme n matérialisme
Madagasia pn
mage v
mager n
magia n
magik a
magnesium n magnésium
Magribia pn Maroc
Magyar pn
maina n
mais n maïs
majang n mah-jong
make v maquiller (grimer)
makile v maquiller (grimer)
makilaje n maquillage
Maka pn
makas n
Makau pn
Malaisia pn
Malavi pn
malayali pn
malayu n
Maldive pn
Mali pn
malte n malt
maltos n maltose
Malta pn
Malvina nesia pn
mam n sein
mamal n
mamalia n
mangan n manganèse
mango n
Maninnes pn
manioka n manioc
mar n cheval
Marakush pn Marrakech
maraton n
marche v marche
Mariana nesia pn
Maris pn Mars
Marshal nesia pn
mase v
masaje n
masturbe v masturber
masa n masse
maste v
master n maître
master ope n chef-d'œuvre
masta n mât
mate n mathématiques (maths)
matik a mathématique
matiste n mathématicien
mate n yerba mate
mate cha n maté
matras n matelas
mau n poil
mau bande n
mau brosh n brosse à cheveux
Mayote pn
mayur n paon
medal n médaille
medalon n médaillon
medan n place
medanfobia n
medu n miel
medu vespa n
mega num
megagram n
megavat n
Mehiko pn
mei a beau
mei arte n
meifa v embellir
meitnerium n meitnérium
melodrama n mélodrame
melodia n
melodik a
melon n
mendelevium n mendélévium
mening n méninge
mere n
meronam n méronyme
meranti n balau (meranti)
Merkur pn Mercure
mes n mois
mes du n
mes eite n août
mes faif n
mes for n
mes nain n
mes seven n
mes sixe n
mes ten n
mes ten du n
mes ten un n
mes tri n
mes un n
mesik a
metan n méthane
metanol n méthanol (alcool de bois)
metil n méthyle
metilamin n
metal n métal
metre v
• parametre n paramètre
• simmetria n symétrie
• simmetrik a
metre bande n mètre ruban
metrer n
meza n table
mezastan n
mi pron je (me)
mi se poss.pron.
midi pron
Mianma pn
miau n chat
mide n
mide noche n minuit
midia n médias
midiatik a médiatique
midik a moyen
mien n
migre n migration
migre v s'installer (déménager)
• exmigre v
• exmigrer n
• inmigre v immigrer
• inmigrer n immigrant
mikre a
mikro num
mikrobie n microbe
mikrobiolojia n microbiologie
mikrofone n
Mikronesia pn Micronésie
mikroskope n microscope
mikromitre n
mili num
miligram n
milimitre n
milke n lait
mime v imiter
mimer n imitateur (mime)
Mimas pn
min av
mini a
minifa v
minik a
minim av
minimal a
minimifa v
minimisme n minimalisme
minuria n
minus prep
ming a
minte n menthe
mintol n
minute n
minute diker n
mire v
miraje n mirage
mirer n miroir
mira v mirer
• amira v
mirabil a
mirakul n merveille
mirater n
Miranda pn
mise v
• exmise v émettre
• konmise n comisión (comité)
• promise v promettre
• remise v
• tramise v transmitir
• tramiser n transmisor
• tramision n transmisión
misaje n message
misajer n messager
mision n misión
misioner n misionero
miskin a
Misre pn Égypte
mite n
mite v
mitaje n
miteme n
mitik a
mitolojia n
mitolojia n mythologie
mitre n mètre
mixe v
mixer n
mixur n mélange (mixture)
mode n mode (manière, façon)
model n
modul n module
mole v moudre
molekan n moulin
moler n
Moldova pn
mole n mole (unité)
moli n jasmin
moli hua cha n
moliden n molybdène
Monako pn
mongol n
Mongolia pn
monte v monter (installer)
• demonte v
• rimonte v
montaje n montage
monter n
monta n quantité (montant)
mor av plus
mora n
Moris pn
moskovium n moscovium
Moskva pn
mote v mouvoir (bouger)
• demote v
• promote v promouvoir
• remote v
moter n moteur
motik a
motion n
motive a motif
Mozambik pn
mudan n pivoine
muka n visage
muka fun n
mum n
mum chape n
Mumbai pn
mumu n
mun n
mun kou n embrasure de la porte
mungus n
muringa n
Muritania pn Mauritanie
mus v devoir
Mushin pn Jupiter
mushmula n néflier
mushu n souris
muskul n muscle
muskul bine n culturisme (musculation)
musli n musli
muta v changer
muta luge n
mutabil a
mutation n mutation

N

na int
nabi v prophétiser
nabiter n prophète (héraut)
nadir a rare
nadirita n
nadirli adv rarement
nain num neuf (9)
najis n pollution
najisik a
nam n nom
nam tike n
namas v
namas n salat
namas tu int
Namibia pn
nano num
nanomitre n
narde n backgammon
narke n drogue (narcotique, dope)
narkiste n
narkos n
nas n
nasia n nation
nasial a
• internasial a international
• polinasial a
nasial sosialisme n
nasial sosialiste n
nasialisme n
nasialiste n
nate v naître
• rinate n
natal a maternel
• innatal a
• posnatal a post-natal
• prenatal a prénatal
natestan n
natia n
nation n naissance
natur n nature
natural a
natre n sodium
nau n cerveau (cervelle)
nautik a cérébral
Nauru pn
naze n nez
nazal a
ne part
Nederland pn
NederlandAntil pn
nefre n rein
nefralgia n
nefrextomia n
nefritis n néphrite
nega v nier
• denega v dénier
negative a négatif
nekre n cadavre (corps)
nekrofilia n nécrophilie
nekrologe n
nekrologa n nécrologie
nekrotomia n autopsie
nem a mouillé (humide)
nen n an (année)
nen feste n
nen mes den n
neodimium n néodyme
neon n néon
Nepal pn
Neptun pn Neptune
neptunium n neptunium
nere n néré
nes n île
nesia n
net n
• konnet v connecter
• dekonnet v
• konneter n connecteur
• konnetion n connexion
net lok n
neure n nerf
neuralgia n névralgie
neurik a
neuritis n
neuropatia n
neurotoxe n neurotoxine
neuron n neurone
Nevis pn
nido n nid
Nigeria pn Nigeria
Nijer pn
Nikaragua pn
nikel n nickel
nilon n nylon
niobium n niobium
Nipon pn Japon
niponium n nihonium
nirban v éteindre
nirban n nirvana
nishe n niche
nitre n azote
nitrate n nitrate
nitril n
Niue pn
no av non (ne...pas)
no tem pron
no ting pron
no von pron
nobelium n nobélium
noche n noit
noche mode n
noche nem n rosée
node n
node v
nodul n
nome n
nome v
nomia n
nomolojia n nomologie
norde n nord
Norde Chosen pn
Norde Eire pn
Norde Kipris pn
Norde Makedonia pn
Norfolke nese pn
Norge pn
norme n
normal a
• paranormal a
nostalgia n nostalgie
nostalgik a
note n note
note v
note buk n
notiza v
nou v connaître ou savoir
noukratia n
noulojia n
noumen n noumène
nousfere n noosphère
nove a nouveau
novaje n
Nove Kaledonia pn
Nove Zelande pn
noves n nouveauté
novik n néophyte
novonatik a nouveau-né
nude a nu
nudisme n
nudiste n
nume n nombre (numéro)
nume v
numerik a numérique
nun aux
nuton n

O

o n ou
Oberon pn
ode n ode
of prep de
oganeson n oganesson
okei v
okeibil a
Olande nesia pn
Oman pn
ope v œuvre (travail)
oper n ouvrier
operate v opérer
operation n
opera n
oposum n sarigue (opossum)
ore n oreille
oritis n otite
orgasme n orgasme
orkide n orchidée
Oromia pn
osmium n osmium
Osman pn
Osman imperia pn
Ostria pn
ote v opter
otime n
otimal a optimal
otimisme n
otimiste n
otion n option (choix)
otional a
ove n oeuf
oval a ovale
oxe n oxygène
oxide n oxyde

P

pa n pere (papa)
pai n tarte
pake v
pake n paquet
• depake v
pakaje n
paket n
Pakistan pn
paladium n palladium
Palau pn
palma n
pan a
pan un a
pandemik a
Pandunia pn
panduniste n
panmime n pantomime
Panama pn
panda n panda
panir n fromage blanc
pante n pantalon
pantet n culotte
papagai n perroquet
papata n pomme de terre (patate)
papaya n papaye
Papua Nove Ginia pn
par n pair (pareil, egal)
• repar v réparer
parita n parité
parokratia n république
parokratik a républicain
parokratisme n républicanisme
parokratiste n
para pp
Paraguai pn
parda n rideau
pari n fée
pari mite n conte de fées
paristan n pays des fées
Paris pn Paris
parke n parc
parte n fragment
partaner n partenaire
partaneria n
partative n
partekul n particule
partesepe v
parteseper n
partia n partie (faction)
pase v passer son tour
pasive a passif
pasiveta n passivité
pasa v passer
pasa dau n passe (passage)
pasa lexe n mot de passe
pasabil a
• anpasabil a
pasaporte n passeport
paskal n
pate v
• konpate v
• konpatia n compassion
• simpate v
• simpatia n sympathie
pategener n agent pathogène
patekan n hôpital
patelojia n pathologie
patik a
patik n patient
pata n sentier
paus n pause
paxi n oiseau
pele v
• apele v
• depele v
• dispele v
• expele v expulser
• inpele v
• kompele v
• propele v
• propeler n hélice
• repel v
pena n
pende v pendre
pendul n pendule
penis n
pente n
pente v peindre
pente brosh n pinceau
pentegon n
penter n
perdon int pardon
perdon v pardonner
peroxide n peroxyde
Peru pn
pesa n argent
peta num
petre n roche (pierre)
piano n
pide n pet (vesse)
pile n peau
• depile v peler (éplucher)
pile mau n
pilau n pilaf
piman n piment
piman fun n
pinguin n
pinse v
pinser n
pinset v pincer
pinseter n pincette
pipe n pipe
pipa n luth
pipa frute n bibace (nèfle du Japon)
pipal n poivre
pipal minte n menthe poivrée
piram n pyramide
pish n poisson
pisha v
pisha n pisse
Pitkerne nesia pn
piza n pizza
pizaria n
ple n
plan v
plan n plan
plasma n
plaste n
platin n platine
Platon pn
platonisme n
platoniste n
pleye v
pleyer n lecteur
plis int s'il vous plaît
plis v
plis n
plis kom v
plumbe n plomb
Pluton pn
plutonium n plutonium
poli num
polis n
Polsk pn
polskium n polonium
pompe v pompe
pompe tape n piston
pop n peuple
pop muzik n musique pop
popul n
popul n peuple
populal a populaire
populik a
populisme n populisme
populiste n
populiza v
• depopuliza v dépeupler
populos a
porno n
pornografia n
porte n porte
porta v porter
• exporta v
• suporta v
• teleporta v
• traporta v
portabil a
Portoriko pn Porto Rico
Portugal pn
pos prep
poste n
poste v
poste chape n
poste marke n cachet de la poste
postekan n
pote n pot (vase)
poter n potier
poteria n poterie
poze v
• depoze v
• expoze v exposer
• inpoze v
• inpoze v
• konpozaje n
• pospoze v
• pospozaje n
• prepoze v
• prepozaje n
• propoze v
prate n
pratik a
prazedimium n praséodyme
pre prep avant
prende v prendre
• aprende v apprendre (adopter)
• deprende v
• komprende v comprendre
prese n pression
prese v presser
• deprese v
• exprese v
• komprese v
• represe v
preser n pressoir
pro prep en avant
protestantisme n protestantisme
protestantiste n protestant
problema n problème
prometium n prométhium
propan
propanon
proton n proton
protatinium n protactinium
puding n pudding
puja v
puja v
puja meza n autel
puja meza n autel
pujakan n temple
pujakan n temple
punte n
pupe n poupée
pute v compter (calculer)
• expute v
• inpute v
• kompute v
• komputer n ordinateur
• komputerik a
putau n

R

rabanda n rhubarbe
rade n
radium n radium
radio n radio
radon n radon
rai v
rai n avis (opinion)
• disrai v diverger (ne pas être d'accord)
• disraition n désaccord (différend)
rang n couleur
rapide a vite (rapide)
rapidita n
rase n race
rasisme n
rasiste n
raze v raser
re adv
Rea pn
reje v
rejal a royal
rejer n
rejia n royaume
rejime n régime
renium n rhénium
rentgenium n roentgenium
Reunion pn
ri adv
ribes n groseille
ritme n rhythme
robot n robot
rodium n rhodium
roke v secouer
rol n
rom n rhum
Roma pn Rome
Romania pn
rota n roue
rotator n
Ruanda pn
rubium n rubidium
rugbi n rugby
ruhu n psyché
ruhulojia n psychologie
ruhutik a
rule n rouleau
rulet n roulette
Rundi pn
rus krepe n
Rusia pn
rusium n ruthénium
ruterfordium n rutherfordium

S

sabab n
sabi v savoir faire
sabinte a
sablu n sable
sablu burge n
sablustan n
sabote v saboter
sabotaje n sabotage
sabun n
sade a simple
safar v
safarer n
safi a net (propre)
safi v
• ansafi a sale
safiter n
safita n
sagu n sagoutier
Sahara Gogia pn
sahi a correct (juste)
sake n sac
sal int salut
salam int salam
salade n
salmon n truite
Salvador pn
sama n ciel
sama blu a
samarium n samarium
Samoa pn
san n
saner n
sanive a
sankan n
sante a
Sante Helena pn
Sante Kristofor pn
Sante Kristofor e Nevis pn
Sante Lucia pn
Sante Marino pn
Sante Tome e Principe pn
Sante Vincente e Grenadin pn
santita n
sanviche n sandwich
sari n sari
Saudi Arabia pn
sauna n
saur n lézard
saya n
se prep
sef pron se
sele n conseil
sele v conseiller
• konsele v
• konseler n consultant (conseiller)
selenium n sélénium
seme v signifier (voiloir dire)
• polisemik a
• unsemik a
sememe n
semen n ciment
sen a aîné (senior, supérieur)
senile a sénile
Senegal pn
senti num
sentimitre n
sento num cent (100)
sentre n centre
Sentrafrika pn
sentral a central
ser n maillon (chaînon)
seria n série
serser n chaîne
Seraleon pn
Serbia pn
serpe n
serve v servir
serve n service
server n
server n servante (serviteur)
serva v
• konservatisme n conservatisme
• reserva n
• reserva v
• reservatia n
servater n
sese v
• asese v accès (accéder)
• asesebil a accessible (atteignable, à portée)
• desese v
• presese v précéder
• prosese v
• proseser v
• resese v
• susese v réussir (avoir du succès, prospérer)
sesam n sésame
Seshel nesia pn
seven num sept (7)
sexe n sexe
sexik a
sexolojia n sexologie
shaka n doute
shakal n chacal
shal v
shalgam n navet
shali n châle
shaman n
shampan pn Champagne
shampan vin n champagne
shan n
Shanghai pn
shani pn Saturne
sharia n charia
shara n scie
shara n scie
shara fun n sciure
shara fun n sciure
sharakan n scierie
sharakan n scierie
sharir n
shatan n Satan
shatan n Satan
shatanik a
shatanisme n
shatanisme n
shataniste n
shayu n requin
shef n chef
shifu n
shigu n
shigu n
shir n
shirer n
shit n merde
shofe v
shofer n
shoke n choc
shou v
shud v
shukre v
shukria n gratitude
shuli v réparer
shuliter n réparateur
shuru n début (commencement)
shut n art
si art
si v voir
si yu int à plus
Sibir pn
siborgium n seaborgium
sifa n
sifa n
sifa lexe n adjectif
sifative a
sigar n
sigaret n cigarette
sil n soie
sil larva n ver à soie
silike n silicium
silke n soie
silke larva n ver à soie
sim a égal (même)
simal a similaire (semblable)
simple a
simplifa v simplifier
simulate v simuler
simulation n simulation
simulator n simulateur
singa n
Singapur pn
sir a
sirke n cercle (rond)
siro num zéro
siste v
• asiste v assister
• persiste v persister
• resiste v résister
• resistentia n résistance
• resistion n
sita v
sita marke n
sivil a
sivilia n
siviliza v
sivilta n
sixe num six (6)
sixegon n
skandium n scandium
skema n schéma
skematike a schématique
ski n ski
skope n
Skotia pn
skute v
skuter n trottinette
Slovakia pn
Slovenia pn
sofia n sagesse
sofa n canapé (sofa)
Solomon nesia pn
solu v
som pron
som tem pron
som ting pron
som von pron
Somal pn
Somal Landia pn
son n son
• reson n
son luge n
sonik a sonore (sonique)
sona n sommeil
sona v dormir
• ansonatisme n insomnie
• dussona n cauchemar (mauvais rêve)
sona kamre n chambre à coucher
sonative a ensommeillé (somnolent)
sori int
sori v
• resori v regretter
sorte n sorte (type)
sosia n société
sosial a
sosialisme n
sosialiste n
sosa n sauce
sosis n saucisse
Soto pn
soya n soja
speta v
• aspeta v
• despeta v
• inspeta v
• inspetatro v
• respeta v
spetakul n spectacle
spetater n spectateur
sponje n éponge
sporte n sport
sporter n
sportive a sportif
sta v
stabil a stable
stabilita n stabilité
stabiliza v stabiliser
statik a
stan n
stanium n étain
statik grafe n
stibium n antimoine
strontium n strontium
stru v
• destru v détruire
• konstru v construire
• konstrution n construction
strutur n
strutural a
stude v étudier
stude n étude
studekan n
studer n étudiant
su- pref
sual n question
sual v
Sualbarde pn
Suati pn
suba n
Sudafrika pn
Sude Chosen pn
Sude Iria (Alonia) pn
Sude Jorjia e Sude Sanduiche nesia pn
Sude Sudan pn
Sudan pn
Suen pn
sui n eau
sui chuli n
suitiza v arroser
Suise pn Suisse
suka v se plaire
suka a
sukar n sucre
sulfe n soufre
sulfate n sulfate
sulfide n sulfure
sulfite n sulfite
sume v
• asume v
• konsume v
• konsumer n consommateur
• konsumion n
• konsumisme n consumérisme
• presume v
suma n somme
sumation n
Suomi pn
supa n soupe
Suria pn
Surinam pn
sushi n sushi
sushiya n
sutive a

T

ta af
tabake n
table n
tablete konputer n ordinateur tablette
tafun n
Tai pn
Taibei pn
taiga n
Taivan pn
Tajiki pn
talium n thallium
tama a
tamar n
tanke n char de combat
tanki n
tantalium n tantale
tanur n
Tanzania pn
tape v
tape n
• antape v
tapon n tampon
tasa n
tatu n
tava n poêle
taza a frais
tef n mil éthiopien
tege n brique
tegine n tagine
tegul n tuile
tehnetium n technétium
tekne n technique
teknik a
teknokratia n
teknolojia n technologie
tele a
telefone n téléphone
telefone nume n
telefonia n
teleskope n télescope (lunette)
televizion n téléviseur
telurium n tellure
tem n fois
tem n
tema n sujet (thème)
tema v
ten num dix (10)
ten du num
ten un num
tene v tenir
• detene v détenir (arrêter)
• distene v
• intene v
• kontene v
• kontener n conteneur
• retene v
• sutene v
• sutener n souteneur (maquereau)
tende a tendu
tende v
• extende v
• extendia n
tendon n tendon
tenesium n tennessine
tenis n
tere v
• detere v
terifik a
terifa v terrifier
terur n
terurisme n terrorisme
teruriste n
teruriza v
tera num
terbium n terbium
terme n
• hipotermia n hypothermie
termal a thermique
termometrer n
tesla n
testa v épreuve
• atesta v
• kontesta v
• protesta v
• protestante n
Tetis pn
teze n argument (thèse)
• hipoteze n
• hipotezik a
• sinteze n
• sintezik a
tik a
tike n
tiket n billet
tim n équipe
Timor pn
ting n chose
tipe n
• pretipe n
• prototip n prototype
• prototipik a
tipi n tipi
Titan pn
Titania pn
titanium n titane
to prep
Togo pn
tok v
Tokyo pn
tolera v tolérer (supporter, suffrir)
• antolerabil a intolérable
tolerabil a
tome v
• antomebil a
• biotomia n vivisection
• dutomia n dichotomie
• tritomia n trichotomie
tomografe n
tomografia n tomographie
tomato n tomate
tone n tonus
• hipotonia n
• katatonia n catatonie
tona n ton
• protona v accent
tonation n
tong n
Tonga pn
tope n
• dustopia n
• eutopia n
topografia n topographie
tor n tour
torium n thorium
toxe n
toxelojia n toxicologie
toxik a
tra prep
tragikomik a tragicomique
tragikomodia n
tragik a grave (tragique)
tragodia n tragédie
tram n tramway
tram halte n arrêt de tramway
Tranistria pn
trape v
trape n escalier
trate v traîner
• atrate v
• atrative a
• distrate v distraire
• distrative a
• extrate v extraire
• extrater n
trator n tracteur
tren n train
tren halte n
tri num trois (3)
trigon n
trigonmetria n trigonométrie
triple a triple
tribu n
• atribu v
• kontribu v
• kontribution n
• retribu v
Trinita e Tobago pn
Triton pn
Tsuana pn
tu pron tu
tu se poss.pron.
tual n serviette
tube n
tubul n
tuk v
Tule pn Thulé
tulium n thulium
tulpan n tulipe
tuna n thon
tundra n
tundra shan n
tunel n
tunel tren n
tung n tung
Tunis pn Tunisie
tur n tournée
tur v
turbande n turban
turisme n
turiste n touriste
turbe v tourbillonner
• disturbe v perturber
turbin n turbine
turbulentia n turbulence
turfa n tourbe
turke n
Turkia pn
Turkomenstan pn
tuta n mûrier
Tuvalu pn
tuzi n lapin (lièvre)

U

uhu int
uhu v
Ukraina pn
umami a
Umbriel pn
umre n âge
umrik a
un num un (1)
un tem av une fois
unaje n
unduratik a continu (analogique)
unes n
unia n union
unifite a
unifa v
unik a seul (unique)
unime a
unite a
Unite Arabe Amiria (UAA) pn
Unite Statia of Amerika (USA) pn
unabi n jujube
Uran pn Uranus
uranium n uranium
urdu pn
Urdun pn
Uruguai pn
Urushalem pn
uze v
uzbil a
uzer n
Uzbeki pn

V

va int ouah
vaf n chien
vafle n gaufre
vahi n oasis
vakil v
vakiler n représentant (délégué)
valen n baleine
Valis e Futuna nesia pn
valse n valse
valve n
vampir n vampire
van v vouloir
vanadium n vanadium
vanila n
Vanuatu pn
vape n vapeur d’eau
vape ban n
vape nave n bateau à vapeur
vaper n
varanda n balcon
Vashington DC pn
vat n
Vatikan pn
vava v
vege n légume
veganisme n
veganiste n
vela n voile
• devela v dévoiler (révéler)
Venezuela pn Venezuela
ver a vrai
verse v verser (verse, face á)
• deverse v
• disversive a
• konverse v
• perverse v pervers
• reverse v
• extraversive a
• intraversive a introverti
• kontraversion n
version n
vespe n abeille ou guêpe
vi pron nous
vi se poss.pron. notre
vide luge n
Viet pn
viki n
vikipedia n
vil aux
vin n vin
vineria n
vinil n
virge a vierge
virge n
Virgin nesia pn
vise v
vise n
Vishnu pn Vishnou
viski n
vitamin n vitamine
vize v voir
• disvize v distinguer
• disvizebil a distinct
• travizebil a
• antravizebil a
vizebil a
vizion n
viza n
vode v promettre
vode n vœu (promesse)
vodu n vaodou
voka v
• exvoka v
• invoka v
• provoka v
• provokation n provocation
• provokative a
• revoka v
volfram n tungstène
volta n
von pron on
vote n voix (vote)
vote v
vu n
vudau n
vudaukan n
vushut n
vusi n
vusi dau n
vud v

X

xenon n xénon
xilitol n
xilos n xylose

Y

yahude a juif
yahudisme n
yak n yak
yam v
yama n lin
yang a
yang ion n cation
Yapetus pn
yatim n
yatimkan n orphelinat
yau v
yautik a nécessaire
• anyautik a inutile
ye av oui
Yemen pn
yep n feuille
yes av oui
yim a
yim ion n anion
yim yang n yin-yang
yoga n yoga
yogurte n yaourt (yogourt)
yok n jade
yota num
you a infantile (immature)
you jen n
you nen n
yu pron
yu se poss.pron. votre
yumi pron
yun fem n
yurta n yourte
yuterbium n ytterbium
yutrium n yttrium

Z

zai v
zai a présent
zaifa v
zaitun n olive
zaman n temps (ère)
Zambia pn
zar n
zar kube n
zarik a
zebra n zèbre
zeta num
zi n caractère
Zimbabue pn
zina n
zinke n zinc
zipe v
ziper n
zira n cumin
zirafa n giraffe
zirkonium n zirconium
zombi n zombi
zukam n rhume
Zukra pn Vénus
zulme v
zulmer n
zulmia n
zulmita n
zulmive a cruel
Zulu pn zoulou