mey insan jenu huri i egal na gaje i hake. yemen ada razon i bude. yemen bixu trata bice na ruhe du saudaria.

duga insan da hake na alter bax