class: center, middle # darsa pandunia .desen[🌎🌍🌏] --- class: center, middle .desen[☺] salam! --- class: center, middle .desen[👩]
fem .desen[👨]
man .desen[👩👨]
fem i man --- class: center, middle .desen[👩=👩]
fem e fem. .desen[👨=👨]
man e man. --- class: center, middle .desen[👩≠👨]
fem no man. .desen[👨≠👩]
man no fem. --- class: center, middle .desen[👩☜]
"me e fem." .desen[👩☞👨]
"ni e man." --- class: center, middle .desen[👩👩☞  👨]
"ta e man." .desen[👩👨☞  🐈]
"ta e mau." --- class: center, middle .desen[👩👨]
"memen e manux." .desen[👩👨☞ 🐈🐁]
"tamen e hewan." --- class: center, middle .desen[🐈]
mau
mau e hewan. .desen[🐁]
muxu
muxu e hewan. --- class: center, middle .desen[❓]
ke? .desen[🐖]
– ta e ke?
– ta e goro. – goro e ke?
– goro e hewan.
--- class: center, middle .desen[👩=❓] 👨 : ni e ke?
👩 : me e Sara. "Sara" e nam.
Sara e fem ge nam. --- class: center, middle .desen[👨=❓] 👩 : ni ge nam e ke?
👨 : me ge nam e Tomas. Tomas i Sara e nam.
Sara e fem ge nam.
Tomas e man ge nam. --- class: center, middle .desen[👩]
"salam!
me e fem.
me ge nam e Sara." .desen[👨]
"salam!
me e man.
me ge nam e Tomas." --- class: center, middle .desen[🐘]
gaja
gaja e hewan.
gaja e **dai** hewan. .desen[🐁]
muxu e **lit** hewan. .desen[. ⚈]
lit i dai --- class: center, middle .desen[🐘>🐁]
gaja se max dai ka muxu. .desen[🐁<🐘]
muxu se min dai ka gaja. muxu se _max lit_ ka gaja.
gaja se _min lit_ ka muxu. --- class: center, middle .desen[🐖 🐘]
– ke max dai? goro u gaja?
– gaja se max dai. – ke max lit?
– goro se max lit. --- class: center, middle .desen[🐘>🐖🐈🐁]
gaja se max dai ka goro i mau i muxu.
gaja se **maxim** dai. .desen[🐁<🐈🐖🐘]
muxu se min dai ka mau i goro i gaja.
muxu se **minim** dai. --- class: center, middle .desen[🐁🐈🐖🐘]
– ke maxim dai? .desen[🐁🐈🐖]
– ke maxim dai nun?