⛪️

mimen da samani pape,
bita santa tu da nam,
bita layu tu da rajia, bita fatu tu da wole
na zemia i na saman.
bita dona mimen da pan den da nan to mimen.
bita pardona mimen da dox,
ka mimen pardona mimen da doxer.
bita no lida mimen to tentia
a garda mimen kontra malia.
tu ada rajia, balia i onoria na pan zaman.
amen.

🕌

ali dew no zayu ka dew,
i muhamad si ye da naber.