un suba baru mama vol enda ko bazar. ye loga ko baru ban: "no yem kandi i kek na dura du mi na bazar." baru ban loga: "si, si, mama! mi sabi ye. mi dai baru. cing enda wai!" baru mama loga "salam" i ye enda wai.

baru ban na sol. ye pensa: "nun mi ken kar eni ting du mi vol!"

baru ban enda ko wax kamar. ye pensa "mi no vol wax dante nun." baru ban si bad.

baru ban joga lit gar na mei kamar. ye vide kek sanduk na meza. ye pensa "mi vol yem kek!" ama ye memori: "ah! mama loga mi no yem kek." baru ban no yem kek.

baru ban vide kandi botol na almari. ye pensa "mi vol yem kandi!" ama ye memori: "ah! mama loga mi no yem kandi." baru ban no yem kandi.

baru ban vide medu bin na alter almari. ye pensa "mama loga nul ting du tema medu. mi ken yem medu!" baru ban sit na kursi i ye yem lit medu. medu bon gusta!

baru ban yem tot medu.

bada, baru ban senti no saba da ting na boka. ye da dante tung!

ye kap tele fon. ye loga: "halo! kia tu si dante doktor? cing lay ko mi! mi hava tung dante!"

doktor lay ko baru famil da jia. ye loga: "kia tu neses mede?" baru ban loga: "si! mi hava tung dante!"

doktor cing baru ban sit na kursi i kai boka. "aha! un dante cok bad! mi mus kap ye ko wai."

doktor juxa dawa ko dante nama na jin du bad dante. baru ban no senti tung ze nun.

doktor tira dante bi pinse. ama dante no lay!

waf lay meda doktor. doktor i waf tira dante, ama dante no lay!

mau lay meda doktor i waf. doktor i waf i mau tira dante, ama dante no lay!

lixu lay meda doktor i waf i mau. doktor i waf i mau i lixu tira dante...

dante lay ko wai!

doktor loga ko baru ban: "bad dante na wai nun. cing memori yung dante brox na mei suba i na mei xam!" baru ban wada memori.

baru ban loga: "danke doktor i waf i mau i lixu!"

baru ban wax dante bi dante brox mei suba i mei xam.

baru mama nota baru ban kura se da dante max bon. mama loga: "tu si bon lit baru!"