un suba baru mama vol go do bazar. ta loga do baru ban: "mat yem kandi i kek na dura de mi na bazar." baru ban loga: "ye, ye, mama! mi sap ta. mi dai baru. bite go wai!" baru mama loga "salam" i ta go wai.

baru ban na sol. ta pensa: "nun mi ken kar eni ting de mi vol!"

baru ban go do wac kamar. ta pensa "mi no vol wac dant nun." baru ban e bad.

baru ban joga lit gar na tot kamar. ta vide kek sanduk na meza. ta pensa "mi vol yem kek!" ama ta memori: "ax! mama mat mi yem kek." baru ban no yem kek.

baru ban vide kandi botol na almari. ta pensa "mi vol yem kandi!" ama ta memori: "ax! mama mat mi yem kandi." baru ban no yem kandi.

baru ban vide medu bin na ali almari. ta pensa "mama loga nul ting bi tema de medu. mi ken yem medu!" baru ban sit na kursi i ta yem lit medu. medu bon gusta!

baru ban yem tot medu.

bada, baru ban senti no sap ge ting na boka. ta ge dant tung!

ta kap tele fon. ta loga: "halo! kia ti e dant doktor? bite lai do mi! mi ha tung dant!"

doktor lai do baru famil ge jia. ta loga: "kia ti neses mede?" baru ban loga: “ye! mi ha tung dant!"

doktor bite baru ban sit na kursi i kai boka. "aha! un dant hen bur! mi mus kap ta do wai."

doktor djuca dawa do dant nama na djin de bur dant. baru ban no senti tung ze nun.

doktor tira dant bi pinse. ama dant no lai!

waf lai mede doktor. doktor i waf tira dant, ama dant no lai!

mau lai mede doktor i waf. doktor i waf i mau tira dant, ama dant no lai!

licu lai mede doktor i waf i mau. doktor i waf i mau i licu tira dant...

dant lai do wai!

doktor loga do baru ban: "bur dant na wai nun. bite memori yung dant broc na tot suba i na tot cam!" baru ban wada memori.

baru ban loga: "danke doktor i waf i mau i licu!"

baru ban wac dant bi dant broc tot suba i tot cam.

baru mama not baru ban kura se ge dant mas bon. mama loga: "ti e bon lit baru!"