un subĂĄ barĂș mama wol cuta to bazar. ye loga to barĂș bace: "no nyama kande i keke na dura du mi na bazar." barĂș bace loga: "si, si, mama! mi jan ye. mi day barĂș. cing cuta way!" barĂș mama loga "salam" i ye cuta way.

barĂș bace na mon. ye fikra: "zay mi ken kar eni xey du mi wol!"

barĂș bace cuta to wax kamer. ye fikra "mi no wol waxa dante zay." barĂș bace si mal.

barĂș bace joga lil gar na mey kamer. ye wida keke sanduke na meza. ye fikra "mi wol nyama keke!" a ye memora: "ah! mama loga mi no nyama keke." barĂș bace no nyama keke.

barĂș bace wida kande botol na almari. ye fikra "mi wol nyama kande!" a ye memora: "ah! mama loga mi no nyama kande." barĂș bace no nyama kande.

barĂș bace wida medu pote na alter almari. ye fikra "mama loga nul xey du tema medu. mi ken nyama medu!" barĂș bace sidu na kursi i ye nyama lil medu. medu bon gusta!

barĂș bace nyama pan medu.

bada, barĂș bace senta no jan da sente na boka. ye da dante tung!

ye kapa tele fon. ye loga: "halo! eska tu si dante dotor? cing laya to mi! mi ada tung dante!"

dotor laya to barĂș famil da dom. ye loga: "eska tu nida helpe?" barĂș bace loga: "si! mi ada tung dante!"

dotor cing barĂș bace sidu na kursi i kaya boka. "aha! un dante day mal! mi bixu kapa ye to way."

dotor juxa medike to dante manse na jin du mal dante. barĂș bace no senta tung ze zay.

dotor tira dante na pinse. a dante no laya!

waf laya helpa dotor. dotor i waf tira dante, a dante no laya!

maw laya helpa dotor i waf. dotor i waf i maw tira dante, a dante no laya!

lixu laya helpa dotor i waf i maw. dotor i waf i maw i lixu tira dante...

dante laya to way!

dotor loga to barĂș bace: "mal dante na way zay. cing memora uza dante brox na mey subĂĄ i na mey xam!" barĂș bace wada memora.

barĂș bace loga: "danke dotor i waf i maw i lixu!"

barĂș bace waxa dante na dante brox mey subĂĄ i mey xam.

barĂș mama nota barĂș bace kura se da dante max bon. mama loga: "tu si bon lil barĂș!"