un subá barú mama wol cuta to bazar. ye loga to barú bace: "no nyama kande i keke na dura du mi na bazar." barú bace loga: "si, si, mama! mi jan ye. mi day barú. cing cuta way!" barú mama loga "salam" i ye cuta way.

barú bace na mon. ye fikra: "zay mi ken kar eni xey du mi wol!"

barú bace cuta to wax kamer. ye fikra "mi no wol waxa dante zay." barú bace si mal.

barú bace joga lil gar na mey kamer. ye wida keke sanduke na meza. ye fikra "mi wol nyama keke!" a ye memora: "ah! mama loga mi no nyama keke." barú bace no nyama keke.

barú bace wida kande botol na almari. ye fikra "mi wol nyama kande!" a ye memora: "ah! mama loga mi no nyama kande." barú bace no nyama kande.

barú bace wida medu pote na alter almari. ye fikra "mama loga nul xey du tema medu. mi ken nyama medu!" barú bace sidu na kursi i ye nyama lil medu. medu bon gusta!

barú bace nyama pan medu.

bada, barú bace senta no jan da sente na boka. ye da dante tung!

ye kapa tele fon. ye loga: "halo! kia tu si dante dotor? cing laya to mi! mi ada tung dante!"

dotor laya to barú famil da dom. ye loga: "kia tu nida helpe?" barú bace loga: "si! mi ada tung dante!"

dotor cing barú bace sidu na kursi i kaya boka. "aha! un dante day mal! mi bixu kapa ye to way."

dotor juxa medike to dante manse na jin du mal dante. barú bace no senta tung ze zay.

dotor tira dante na pinse. a dante no laya!

waf laya helpa dotor. dotor i waf tira dante, a dante no laya!

maw laya helpa dotor i waf. dotor i waf i maw tira dante, a dante no laya!

lixu laya helpa dotor i waf i maw. dotor i waf i maw i lixu tira dante...

dante laya to way!

dotor loga to barú bace: "mal dante na way zay. cing memora uza dante brox na mey subá i na mey xam!" barú bace wada memora.

barú bace loga: "danke dotor i waf i maw i lixu!"

barú bace waxa dante na dante brox mey subá i mey xam.

barú mama nota barú bace kura se da dante max bon. mama loga: "tu si bon lil barú!"